KPZ: Washburn Rural 69, Highland Park 35 (B)

(KS Prep Zone) -