KPZ: Washburn Rural 55, Highland Park 0

(KS Prep Zone) -