KPZ: Manhattan 60, Highland Park 43 (B)

(KS Prep Zone) -