KPZ: Manhattan 49, Seaman 48 (B)

(KS Prep Zone) -