KPZ: Topeka High 58, Highland Park 48 (B)

(KS Prep Zone) -