Coldstone Birthdays 9/10/2016

TOPEKA, Kan. (WIBW -- Coldstone Birthdays 9/10/2016